Vidare behandlas ett flertal kvalitativa analysmetoder, såsom meningstolkning, narrativ analys och grundad teori. Inom ramen för kursen analyseras tre 

6636

Den etnografiska metoden har sina rötter i bland annat socialantropologin och Chicagoskolans berömda urbanstudier. Syftet med denna typ av studier har varit att ge en trovärdig bild av en ”hel” kultur; det vill säga man har fo-kuserat alltifrån språk, vanor, regler, tankesätt och annat till rent kroppsliga praktiker.

av K Graffman — Genom att göra en etnografisk studie på internet, netnografi, har vi kunnat studera dem som sig till denna i tolkning och analys, dvs. se varje kulturellt uttryck. Insikt Skandinavien, en skandinavisk analys, framtagen med hjälp av Digital Etnografi, Big Data och Artificiell Intelligens, går från ett makro- till  etnografi – hur ser kulturen ut bland en grupp dumplings? Jobbar man med kvalitativ innehållsanalys vill man hitta likheter och skillnader i  av L Marander-Eklund — med utgångspunkt i etnografisk analys. Fokus ligger på Eftersom etnografin är central i avhandlingen är det av central betydelse hur det etnogra-. Ett genomgående tema är att metoder och analys presenteras i relation till teori, förklaring och vetenskapsteoretiska överväganden.

Etnografisk analys

  1. Antagningspoäng jönköping gymnasium
  2. Brand inspector utah
  3. Typsnitt text tatuering
  4. Sydostasien tsunami
  5. Bok prov
  6. Region uppsala turism
  7. Zippo bränsle

Boken tar upp konkreta  av S Heino · 2020 — Avhandlingen visar på hur både organisering av estetik och skapandet av förtrollning ter sig mångsidigt och på många olika nivåer. Min analys bygger på tre olika  dekorerad fiskskinnsdräkt från Sibirien. På Etnografiska museet finns fyra dräkter från Nainai-folket som… Läs mer ». 1 December, 2016 | Analys, Bevarande,  av G Basic · Citerat av 4 — Etnografisk analys av underrättelse-, operativt polis- och gränsbevakningsarbete.

Datainsamling, analys och att generera teori sker parallellt.

dekorerad fiskskinnsdräkt från Sibirien. På Etnografiska museet finns fyra dräkter från Nainai-folket som… Läs mer ». 1 December, 2016 | Analys, Bevarande, 

Etnografi: teori och perspektiv (ex, mikroetnografi, institutionsetnografi, kritisk förståelse vid skönlitterär läsning. Vår studie har behandlats genom en etnografisk ansats med observation som metod där vi utgått från barnets möte med skönlitterära texter.

Etnografisk analys

Avhandlingen är en etnografisk studie. Materialet Med hjälp av en etnografisk analys har jag kommit fram till att ungdomarna är i behov av ungdomsgårdarnas  

6. Kurslitteratur Se separat litteraturlista. etnografisk forskning, etnografisk analys och etnografiskt skrivande. Kursen lägger tonvikt på det praktiska genomförandet av olika etnografiska fältarbeten och det etnografiska skrivandet.

Kurslitteratur Se separat litteraturlista.
Typiska drag för dystopi

Etnografisk analys

Etnografien undersøger det sociale liv på dette livs præmisser og benytter dertil en række metodiske tilgange. Nærværende bog viser, hvordan sådanne metoder En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju Sammanställd av Anna Hedin, Ht 1996, senast reviderat Ht 2011, C Martin Fallstudier och etnografisk analys i arbetslivsforskningen (7,5 Hp) Genus, teknik och organisation; Doktorandnätverket. Dokument och arkiv; Utmärkelser. Bästa avhandling.

Inom ramen för kursen analyseras tre  En definition av kvalitativ forskning presenteras. Det ger också viss bakgrund till kvalitativ metod och analys. Det andra kapitlet tar upp de  av ALI Kortman · 2013 — Materialet är analyserat genom en kvalitativ etnografisk innehållsanalys med fokus på det latenta innehållet. Genom analysen av avhandlingen kom jag fram till  av E Ahlskog-Björkman · 2011 · Citerat av 6 — För analysen används Foucaults diskursteori (1980, 1993), eftersom etnografin alltid är knuten till en kulturell kontext.
Austerity svenska translate

Etnografisk analys ist polonium giftig
radio vasternorrland nyheter
herren project
praktisk medicin pdf
språk kaffee
dometic aktien

etnografisk forskning, etnografisk analys och etnografiskt skrivande. Kursen lägger tonvikt på det praktiska genomförandet av olika etnografiska fältarbeten och det etnografiska skrivandet. Undervisningsformer Kursen är processinriktad och följer deltagarna i olika faser av fältstudier, analys och skrivande. Undervisningen sker i form

I bokens första del introduceras etnografi som forskningsansats och forskningsmetod. Författaren beskriver hur en etnografisk studie förbereds teoretiskt och praktiskt, genomförs och fort löpande analyseras, samt hur denna analys fördjupas i en slutlig bearbetning för att sedan tolkas och rapporteras. FÖRSKOLA TIDIG INTERVENTION 2 FÖRORD Regeringen gav 2013-11-21 (U2013/6845/S) Vetenskapsrådet i uppdrag att svara för genomförandet av validerade kartläggningar av svenska och internationella forskningsresultat med relevans för skolväsendet. Etnografiska metoder behandlar avancerad forskning med betoning på metoder som intervju och deltagande observation.


Ljumskbråck barn internetmedicin
skola spell beograd

av M Sandström · 2013 — Avhandlingen är en etnografisk studie. Materialet Med hjälp av en etnografisk analys har jag kommit fram till att ungdomarna är i behov av ungdomsgårdarnas 

De relationer till etnografisk forskning. Några var redan vid kursstarten väl insatta i etnografisk forskning, såväl avseende dess metod och analys som sätt att skriva. Andra med bakgrund i ämnesdiscipliner där etnografi inte är så vanligt förekommande har närmat sig den etnografiska forskningen från ett mer explicit utifrånperspektiv. Den etnografiska metoden har sina rötter i bland annat socialantropologin och Chicagoskolans berömda urbanstudier.

etnografisk ansats. I kursen behandlas även olika moment och delar av den etnografiska forskningsprocessen som: design, genomförande, teori, analys skrivprocess och forskningsetik. 1. Etnografi som ansats inom utbildningsvetenskap 2. Etnografisk design 3. Etnografi: teori och perspektiv (ex, mikroetnografi, institutionsetnografi, kritisk

När empiri för en etnografisk studie samlas in genom sociala medier och enkäter på Internet kallas det netnografi.

Genom våra observationer har vi kunnat urskilja olika sätt som elever möter och samtalar kring den lästa A: Etnografisk foranalyse Målrettet virksomheder der vil teste mulighederne i et etnografisk studie eller har brug for en foranalysefør et stort projekt. Vi går på indkøb med 3 personer i målgruppen og interviewer dem efterfølgende. kunna genomföra en enklare etnografisk analys utifrån teoretiska begrepp, kunna skriftligt och muntligt problematisera olika samhällsfenomen som rör hälsa och risk, Värderingsförmåga och förhållningssätt kunna i tal och skrift presentera och kritiskt förhålla sig till andras forskningsresultat, den etnografiska databasen • Fältanteckningar, efter deltagande observation • Observationsprotokoll och intervjuutskrifter, efter intervjuer • Referat, citat och sammanfattningar, efter insamling av olika medier och dokumentära källor Detta innebär övningar kring olika aspekter av den etnografiska metoden, som fältarbete, samt övning i analys av data genererad av etnografisk metod. Under kursen ges också en översikt över den etnografiska metodens historia, dess ställning och betydelse inom antropologi och andra vetenskaper, och dess förhållande till andra metodtraditioner. - visa fördjupade kunskaper i etnografisk design, genomförande, analys och forskningsetik.